Ghenadie Râbacov

Ministerul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului

Ghenadie Râbacov s-a născut pe 30 ianuarie 1981 la Chișinău. În prezent este lector, Șef Catedră Filologie Romanică din cadrul Facultății de Litere a Universității Libere Internaționale din Moldova și absolvent al acestei instituții. Are o experiență de peste 12 ani în activitatea didactică și managementul educațional. Implicarea sa în numeroase proiecte academice și numeroasele participări la foruri științifice internaționale denotă dedicarea şi calitatea cunoştinţelor sale. Este autor a circa 40 de publicații științifice consacrate teoriei și practicii traducerii, didacticii și metodologiei predării limbilor străine, pedagogiei numerice și integrării noilor tehnologii în educație. Este implicat activ în promovarea și dezvoltarea francofoniei instituționale la nivel național și regional. Este Responsabil al Centrului de Reușită Universitară ULIM; membru al Grupului internațional de cercetare al doctoranzilor în domeniul autotraducerii din Düsseldorf, Germania; vicepreședinte al Uniunii Traducătorilor Autorizați din Moldova. Cunoaște limbile franceză, engleză, rusă și spaniolă.

Ministerul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului va dezvolta și implementa politici educaționale pentru susținerea incluziunii sociale, a echității și a facilitării accesului tuturor categoriilor sociale în mediul educaţional. Vor fi dezvoltate noi pârghii de atractivitate pentru învățământul secundar profesional şi mediu de specialitate, va fi elaborat cadrul normativ pentru a stimula implicarea agenţilor economici în formarea iniţială şi continuă a specialiştilor în profesii şi meserii importante pentru dezvoltarea economiei naţionale. Sistemul educaţional va fi racordat la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie, se va favoriza cooperarea dintre şcolile profesionale și principalele industrii. Comunităţile dezavantajate vor fi sprijinite, pentru a li se asigura accesul la programe de educaţie timpurie. Vor fi implementate programe de responsabilizare a familiei, administraţiei publice locale, comunităţii, instituţiilor de învățământ, privind asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la educaţie de calitate.